История - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН
СТРАТЕГИЯ  2022-2026 г
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА  РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ПЛАН ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПРОГРАМА ЗА ЦОУД
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ
НВО
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
АДМИНИСТРАТИВНИ  И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
ГОРДЕЕМ СЕ С ТЯХ
БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВЪТРЕУЧИЛИЩНИ ИЗЯВИ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПРОЕКТИ
НАСТОЯТЕЛСТВО
КОНТАКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 
 
 

     Основно училище   "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
 


  
        Днес учебното ни заведение е сред най-престижните в града,  осъвременено и модернизирано. Комфортната ни сграда е разположена в центъра на гр. Хасково. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и модерно оборудвани компютърни зали с непрекъснат достъп до интернет. 
Притежаваме богатата и разнообразна библиотека ,  спортни площадка и просторен двор. Функционират два физкултурни салона.
       
       В училището е осигурен всекидневен медицински контрол. На разположение на учениците са столова и бюфет, както и училищен автобус.
    Учебните часове се водят от квалифициран екип с богат професионален опит, който насърчава амбициите и талантите на нашите деца. Атрактивното и качествено преподаване гарантира конкурентноспособната подготовка на учениците ни.
      
      
  В ОУ"Христо Смирненски" се прилага мултимедийно обучение, проектно - базирано обучение и обучителните софтуери - "Джъмпидо", "Bee Boot" и "Еnvision" . Работим по национални и международни проекти.
   
    Важно място в училищния ни живот заемат и спортните занимания. Децата имат възможност да се запишат в отборите по бадминтон, спортна аеробика, баскетбол, волейбол и футбол.
   
  
     ПРИОРИТЕТИ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество и европейската интеграция.
     Внимание и грижа за личностното развитие на всяко дете и превръщане на училището в територия на учениците.
     Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище е осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор на ученика.
     Реновиране на вътрешна и външната среда на училището.
    Работа по проекти на национално и европейско ниво.
    Удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците.
    Осигуряване на ред и защита на децата в училището.

    В нашето училище осигуряваме качествено основно образование, необходима основа за постигане на успешна професионална и житейска реализация на децата.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню