Административни услуги - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"


 /описание/
       За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.
 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование./описание/
     Желаещите за издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степан на образование, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
      Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
      Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

     

            
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
 

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню