Лични данни - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 
 
 
 
 
            П О Л И Т И К А
за защита на личните данни на ОУ“Христо Смирненски“ гр. Хасково
съгласно Регламент (ЕС)2016/679 и Закона за защита на личните данни(ЗЗЛД)
 
 
     Политиката за защита на личните данни на ОУ“Христо Смирненски“ гр. Хасково наричана също така „Политика за поверителност“ е разработена в съответствие с изискванията на Общия Регламент за защита на данните 2016/679- GDPR, който се прилага от 25 май 2018 година.
 ОУ “Христо Смирненски“, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл.3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл.5, ал.1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически или религиозни убеждения; членство в политически партии или организации; лични данни, които се отнасят до здравето и др.)
  
    С каква цел обработваме личните данни и на какви правни основания?
 
     Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани и не ги използва за други цели.Тези цели са изцяло свързани с учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания.
Като образователна институция  ние имаме законово задължение да поддържаме Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела, да издаваме уверения, служебни бележки, академични справки, удостоверения за завършен клас или етап на образование, свидетелства за основно образование.
Тези документи  имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като : ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.
Вашите данни като адрес, телефонен номер и електронна поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.
Училището има задължение да осигурява сигурността и безопасността на територията на училището, което включва и заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. При необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.
При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:
·         биха причинили вреда на детето
·         биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
·         биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информация без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
·         биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение
 
        Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?
·         да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност
·         да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни
·         да документираме обработването на лични данни
·         да водим подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие
 
Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона да счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.
Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и се използват само при заявление за издаване на дубликат.
 
На кого предоставяме личните данни ?
ОУ “Христо Смирненски“ има законово задължение за предоставя лични данни на:
·         РУО и МОН
·         за изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление
·         съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление
 
    Какви права имат лицата субект на лични данни?
·         информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
·         достъп до собствените си лични данни
·         коригиране (ако данните са неточни)
·         изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“)
·         ограничаване на обработването от страна на администратора
·         преносимост на личните данни между отделните администратори
·         възражение спрямо обработването на негови лични данни
·         право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени
Защитени ли са личните данни?
 
Правим най-доброто, за да защитим поверените ни лични данни, прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме се съхраняват на хартиен носител и в електронен вид.
 
Личните данни на електронни и на хартиени носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню