Права - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родители
 
 
 
 

Чл.129 Родителите имат следните права:
1.  Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата  в училището и за приобщаването им към общността;
2.  Да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3.  Да се запознаят с училищния учебен план и със съответната педагогическа система в подготвителната група;
4.  Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на детето или ученика;
5.  Два пъти годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
6.  Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7.  Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на  училището;
8.  Да участват в училищното настоятелство;
9.  Да присъстват на заседание на Педагогическия съвет /ако желаят/, когато се решават въпроси, свързани с правата на детето им.
10.  Да изяват писмено желание до директора на училището за преместване на ученика в друга паралелка на съответния клас


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню