Удостоверения за валидиране - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
  1. Наименование на административната услуга
 
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 
2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

-          Закон за предучилищното и училищното образование;
-          Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).
 
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
Директорът на училището
 
4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
 
За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален или първи гимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер.
 
5. Начини на заявяване на услугата.
 
Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню