Наказания - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ученици
 
 
 
 
 
Механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците
Чл. 112. При ниско нарушаване на правилата - вербален и социален тормоз /псуване, обидни думи, подигравки, унижаване, етикетиране, заплаха, нарушаване на дисциплината в час, повреждане на лични вещи, разпространение на слухове, насърчаване на другите да отхвърлят някого от приятелската среда, изнудване и други подобни / се  провежда индивидуален разговор с ученика и родителите му от класния ръководител при първо нарушение, а при второ – разговорът се провежда от педагогическия съветник.
Чл. 113. При средно нарушаване на правилата  /повтаряне на едни и същи нарушения на правилата от ниското ниво, както и леки физически наранявания и други посегателства над личността/ се съставя протокол за проблемно поведение от класния ръководител/учителя и училищният координационен съвет за справяне с насилието провежда разговор с родителите на ученика.
Чл. 114. При сериозно нарушаване на правилата /многократно нарушаване на правилата от ниското ниво, всички форми на физическо насилие, злоупотреба със сила и изявен психически тормоз/ се съставя протокол за проблемно поведение, провежда се разговор с родителите и ученикът се насочва към общинската комисия за БППМН. По предложение на училищния координационен съвет за справяне с насилието може да стартира процедура по налагане на наказание съгласно ЗПУО  и ПУДУ.
Санкции на учениците
Чл.115(1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в Правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците се налагат следните санкции:
1.забележка;
                               2.преместване в друга паралелка в същото училище;
                               3.предупреждение за преместване в друго училище;
                              4.преместване в друго училище;
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(3)Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
(4)Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.
(5)За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.
Чл.116. (1) Санкцията „забележка” се прилага при:
1.  допуснати  5  1/3   неуважителни / неизвинени/ отсъствия
2.  отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете;
3.  умишлено увреждане на училищно имущество
4.употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището;
5.създаване на пречки на учителя при изпълнение на  служебните му задължения;
6.неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
7.непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременно представяне на документите за извиняване на направените отсъствия.
 
      (2) Санкцията „преместване в друга паралелка” се налага  при повтаряне  нарушенията  на правилника за дейността на училището.
(3) Санкцията предупреждение за преместване в друго училище  се прилага при:
1.  Системност  на нарушенията  
2.  При направени 10 1/3  неизвинени отсъствия 
     3.Отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището.
  4.Предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалното протичане на учебните часове и реда в сградата и района на училището.
     5.Влизане в часовете в нетрезво състояние и след употребата на наркотични средства.
     6.Организиране на колективни бягства от учебни часове.
     7.Фалшифициране на училищна документация.
 
(4) Санкцията преместване в друго училище  се прилага при:
1.  За допуснати над 15 неизвинени отсъствия 
         2.Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището.
    3.Хулигански, вандалски прояви, системно уронващи престижа, авторитета и доброто име на училището.
  4.Физическо посегателство над ученик, преподавател, или служител.
 5.Системно създаване на конфликти, пречещии на преподавателя да изпълнява служебните си задължения,  с което се цели злепоставяне и уронване на достойнството му
Чл. 117. (1) Ученик,  отстранен от час няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.
(2)След приключване на учебния час,от който е отстранен  ученика, учителят по съответния предмет  е длъжен да уведоми класния ръководител за причината за отстраняването му.
(3)До края на учебните занятия класният ръководител е длъжен да уведоми  родителите за направеното нарушение. И да предприеме дейности за преодоляване на проблемното поведение на ученика.
(4) Класният ръководител осъществява среща – разговор с родител/ите на отстранения ученик, на която присъства и  учителят,който е отстранил ученика.Срещата се отразява в дневника на класа
(5)За направеното нарушение класният ръководител уведомява  педагогическия  съветник, който отразява в дневника за личностна подкрепа  името на ученика,класа и направеното нарушение,предприетите мерки.
Чл. 118. (1Преди налагане на наказанието директорът/ПС на училището изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
(2)Класният   ръководител  информира директора,който  писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.
(3) За писмено уведомяване на родителя се зачита и писмо с обратна разписка.
(4)Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. За  изясняване  на  фактите  и  обстоятелствата  на  изслушването  могат  да  бъдат поканени и да  бъдат   изслушани   учители, които   преподават   на  ученика,  както  и ученици.
Чл.119. Отстраняване на ученик до края на учебния час,или когато се яви в училище с облекло или във вид,които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и санкциите “предупреждение за преместване в друго училище” и “преместване в друго училище” не се налагат на учениците в класовете от началния етап.
Чл. 120.  Санкцията “преместване в друго училище”  се налага за тежки или системни нарушения.
Чл.121. Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
Чл. 122. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.
               (2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.
Чл.123. (1) Санкциите са срочни.
            (2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
                    (3) Когато санкциите “преместване в друга паралелка в същото училище”, “предупреждение за преместване в друго училище”, “преместване в друго училище” са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
Чл. 124. (1) Санкциите “забележка” и “преместване в друга паралелка в същото училище” се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(2)Отстраняване на ученик от училище,който е  с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, се налага със заповед на директора  
Чл.125. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“;директорът задължително уведомява родителя, а в случаите за „предупреждение за преместване в друго училище“  и  „преместване в друго училище“и съответните териториални структури за закрила на детето.
(2) В процедурата по налагане на санкция ученикът се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице.
(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.
(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията.
Чл.126. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението.
          (2)В заповедта се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.
               (3)Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция “преместване в друго училище” – и на началника на регионалното управление на образованието.
Чл. 127. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка на ученика.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция “преместване в друго училище”, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.
Чл.128. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите “преместване в друга паралелка в същото училище” и “преместване в друго училище” той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню