Задължения - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родители
 
 
 
 

Чл. 130.  Родителите имат следните задължения:
1.Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно  класния ръководител в случаите на отсъствие на детето или ученика;
2.Да  се  запознаят  срещу  подпис  с  училищния  учебен  план  и  с  правилника  за дейността  на  училището  при  записване  на ученика и в началото на всяка учебна година.
3.  Да спазват правилника за дейността на  училището  и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
4.  Редовно да следят за приобщаването на децата си  в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила като се информират за това от ученическата книжка, от електронния дневник, от разговори с класния ръководител и преподаватели в уточнено приемно време или в друго уговорено от двете страни;
5.  Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
6.  Да участват в родителските срещи;
7.  Да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
8.Да отремонтират или да платят по пазарни цени повредените от техните      деца училищни вещи в седемдневен срок.
9.Да подписват съобщения за направени неизвинени отсъствия на децата си.
10.Да осигуряват и контролират приличния външен вид на децата си според изискванията на настоящия правилник.
11.Да осигурят на децата си учебни пособия, естетически издържани, съобразени с възрастта им и несъдържащи елементи подтикващи към агресия.
12.Да възстановят повреден  или изгубен учебник  в края на учебната година.
13.Родителите са отговорни  за посещенията на учениците в учебните часове и поведението им в училище и по време на училищни мероприятия.
14 .Родителите влизат в училище след представяне на документ за самоличност.
15.  Родителите избират свои представители в Училищното настоятелство и в родителските съвети по класове.
16.  Родителите съдействат за подобряване на материалната база в училище чрез личен труд, дарения и други. Теподпомагат преподавателите при провеждането на общоучилищни тържества, прояви, екскурзии.
17.  Родителите и настойниците, които не осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с глоба в размер определен от ЗПУО / чл. 347, ал. 2 от ЗПУО/
18.  Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответните органи на общината./наказателните постановления се издават от кмета на общината/


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню