Образование за утрешния ден - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 
 

"Образование за утрешния ден"

      Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наукаи образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 Бюджет на проекта - 104 959 178,01 лв.
     Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и
популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова
компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за
интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното
използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към
дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни
подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на
самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
      Специфичните цели на проекта са:
  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
     Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси)
    Сформираната група по проекта е съставена от 15 ученика и се ръководи от г-жа Диана Запрянова.
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню