Учебно време - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “ ХАСКОВО
6300 Хасково бул.Съединение № 40 ,тел./факс 038 62 25 24 ; ssmirnenski@abv.bgI.Организация на учебния ден за учениците от I –VII клас

Целодневна организация на учебния ден :
Провеждането на задължителните учебни часове, избираемите учебни часове / I,II,III,V,VI,VII клас/ по училищните учебни планове се провеждат в самостоятелен блок сутрин, а дейностите по организиран отдих и физическа активност, за самоподготовка и занимания по интереси - след обяд.
Целодневната организация на учебния ден обхваща учениците от 1-6 клас.
Учебният час за спортни дейности I-VII клас се провежда извън утвърденото седмично разписание.

II.Продължителност на учебните часове и междучасия.

Начало на учебните занятия

• 8.00 часа за учениците от II,III, IV, V, VI, VII клас
• 8.20 часа за учениците от I клас

Продължителност на учебните часове

I - II клас - 35 минути
III - VII клас - 40 минути на основание чл.7 ал.7 от Наредба №10 за организацията
на дейностите в училищното образование

Междучасия

I клас
малки междучасия – 10 мин
голямо междучасие - 30 минути, включващо организирана закуска преди учебните занятия
голямо междучасие – 15 минути след втория учебен час

II клас
малки междучасия – 10 мин
голямо междучасие -30 минути ,включващо организирана закуска след първия учебен час

III - IV клас
малки междучасия – 10 мин
голямо междучасие -20 минути ,включващо организирана закуска след втория учебен час

V- VII клас
малки междучасия – 10 мин
голямо междучасие -30 минути след третия учебен час


 
 Седмично разписание на часовете в ЦОУД
I и II клас
 
1.Обяд. Дейности по организиран отдих и физическа активност
от 12.00 ч.        до  12.35 ч.
2.Дейности по организиран отдих и физическа активност
от 12.35ч.        до  13.10 ч.
3.Самоподготовка
от 13.10ч.        до  13.45 ч.
4.Самоподготовка
от 14.05ч.        до  14.40 ч.
5.Занимания  по интереси
от 14.50ч.        до  15.25 ч.
6.Занимания  по интереси
от 15.35 ч.       до  16.10 ч.

III  и IV клас
       при пет часов учебен ден
 
1.Обяд. Дейности по организиран отдих и физическа активност
от 12.10 ч.        до  12.50 ч.
2.Дейности по организиран отдих и физическа активност
от 12.50 ч.        до  13.30  ч.
3.Самоподготовка
от 13.30 ч.        до  14.10 ч.
4.Самоподготовка
от 14.20 ч.        до  15.00  ч.
5.Занимания  по интереси
от 15.10 ч.        до  15.50  ч.
6.Занимания  по интереси
от 15.50 ч.        до  16.30 ч.
 
при шест часов учебен ден
 
1.Дейности по организиран отдих и физическа активност
от 13.00 ч.        до  13.40 ч.
2.Обяд.Дейности по организиран отдих и физическа активност
от 13.40 ч.        до  14.20 ч.
3.Самоподготовка
от 14.30 ч.        до  15.10  ч.
4.Самоподготовка
от 15.20 ч.        до  16.00  ч.
5.Занимания  по интереси
от 16.00 ч.        до  16.40 ч.
6.Занимания  по интереси
от 16.40 ч.        до  17.20  ч
 
 
V и VI клас
 
1.Обяд. Дейности по организиран отдих и физическа активност
от 13.40 ч.        до 14.00 ч.
2.Самоподготовка
от 14.00 ч.        до 14.40 ч.
3.Самоподготовка
от 14.50ч.        до 15.30 ч.
4.Самоподготовка
От 15.40 ч.       до 16.20 ч.
5.Занимания  по интереси
От 16.20ч.        до 17.00 ч.
6.Занимания по  интереси
От 17.00 ч.      до 17.40 ч.
 
 
·         Факултативните учебни часове  и  извънкласните дейности  се провеждат след края на учебните занятия
·         Консултациите с учителите  по предмети , както и в ЦОУД  се провеждат по график,утвърден от директора.
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню